Bluehome Consultant

เป็นทีมงานที่ให้บริการรับดูแลบริหารจัดการด้านงานก่อสร้างโครงการให้ลูกค้า โดย การกำกับดูแล และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงขั้นตอนการส่งมอบ เพื่อให้ ลูกค้าได้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน การวางแผน คุณภาพงาน และงบประมาณงานก่อสร้าง เลือกเราใน การบริหารงานก่อสร้างฯ

ขอบเขตการดำเนินงาน และการให้บริการ

image
image
image

1. ที่ปรึกษาช่วงแรก งานเตรียมงาน การวางแผนการทำงาน (Pre-construction Process)

 • อธิบายขั้นตอน และวางแผนงานให้กับทางลูกค้าได้รับทราบตั้งแต่เริ่มงาน ตลอดจนการส่งมอบงานทั้งหมด
 • สำรวจหน้างาน และออกแบบ ดีไซน์โดยให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และถูกต้องตามกฎหมาย
 • จัดทำรายการวัสดุและแบบขออนุญาติปลูกสร้างกับทางสำนักงานเขต หรือเทศบาล-อบต.และ
 • จัดหาผู้รับเหมาโดยอ้างอิงจากราคากลาง ผลงาน และจากการประกวดราคา
 • ทำสัญญาว่าจ้าง และแบ่งรายละเอียดงวดงานให้เหมาะสมกับงาน รวมถึงการรับประกันผลงานของผู้รับเหมา

2. ที่ปรึกษาช่วงกลาง ระหว่างงานก่อสร้าง (Construction Process)

 • ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างเจ้าของโครงการ - ผู้รับเหมา - ผู้ออกแบบ - และหน่วยงานราชการ
 • ความคุมงานก่อสร้างให้ให้เกิดประสิทธิภาพ ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
 • ตรวจสอบรายการวัสดุ และแบบก่อสร้างเฉพาะ(Shop Drawing)
 • ตรวจสอบแผนการดำเนินงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลางานก่อสร้าง ตามสัญญาว่าจ้าง
 • จัดทำรายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง รวมถึงรายงานกำลังคน และอุปสรรคปัญหาให้ลูกค้าได้รับทราบ
 • ตรวจสอบกำลังคน และความเหมาะสมว่ามีปริมาณเพียงพอกับเนื้องานหรือไม
 • ควบคุม และนำเสนอการเบิกจ่ายงวดงานโดยอ้างอิงจากสัญญา และบัญชีงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบ และแก้ไขแบบให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ในระหว่างงานก่อสร้าง
 • ติดตาม และประสานงานสำหรับวัสดุเฉพาะที่เจ้าของโครงการจัดหาเข้ามา
 • ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาปัญหาในกรณีเร่งด่วน
 • จัดประชุมผู้รับเหมา - เจ้าของโครงการ เพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน
 • ดูแลมาตรฐานความปลอดภัยในโครงการ

3. ที่ปรึกษาช่วงท้าย ก่อนส่งมอบงานก่อสร้าง (Post-Construction Process)

 • ตรวจรับมอบงานก่อสร้างในภาพรวมทั้งหมด และจัดทำรายงานสรุปรายการแก้ไข
 • ประสานงาน เพื่อเก็บงานรายการแก้ไขที่พบ และจัดทำรายงานสรุป
 • ผู้รับเหมาส่งมอบพื้นที่ รวมถึงกุญแจเอกสารการรับประกันวัสดุ และผลงาน
 • ผู้รับเหมาจัดทำ แบบ As built Drawing เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเจ้าของโครงการ
 • ให้คำปรึกษาเจ้าของโครงการเกี่ยวกับการรับประกันผลงานก่อสร้าง

ทั้งนี้ยังสามารถเลือกใช้“Bluehome Consultant” เข้าไปให้บริการตามแพ็คเกจ

 • ให้เราให้ไปให้คำปรึกษาเป็นครั้ง(ขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้า)
 • ให้เราให้ไปให้คำปรึกษาเป็นรายเดือน(ขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้า)
 • ให้เราเข้าตรวจงานตามงวดงาน
 • เข้าบริการตรวจงานก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนส่งมอบ

ทำไมควรเลือกเรา

Bluehome Consultant เป็นทีมงานที่ให้บริการรับดูแลบริหารจัดการด้านงานก่อสร้างโครงการให้ลูกค้า โดย การกำกับดูแล และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงขั้นตอนการส่งมอบ เพื่อให้ ลูกค้าได้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน การวางแผน คุณภาพงาน และงบประมาณงานก่อสร้าง เลือกเราใน การบริหารงานก่อสร้างฯ

image

ขั้นตอน ก่อนจะมีบ้านสร้างในที่ของตัวเอง

1. ที่ดินพร้อมสร้างบ้าน

ต้องมีที่ดินที่พร้อมจะสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งต้องผ่านการศึกษามาแล้วว่า อยู่ในพื้นที่ที่สามารถก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้ มีไฟฟ้า น้ำประปาผ่าน เพื่อพร้อมในการอยู่อาศัย ตรวจสอบโฉนดที่ดินที่มีอยู่ ว่าเป็นชื่อที่ดินที่ถูกต้องของท่านหรือไม่ โดยสามารถดำเนินเช็คชื่อเจ้าของโฉนดได้ที่กรมที่ดินประจำจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ ...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

CLICK !